Home   Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden 2017

Algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor werkzaamheden tussen Buro Welzijn en opdrachtgevers.
 • Buro Welzijn zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Tijdens verschillende producten kunnen er foto’s van deelnemers gemaakt worden.
  De foto’s kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden zoals de website, facebook of een krantenartikel. Indien u hier voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar tegen maakt, ga ik ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Ik zal echter altijd toestemming vragen aan de ouders voor plaatsing.
 • Overeengekomen opdrachten en inschrijvingen worden via e-mail en of brief bevestigd. Opdrachtgever en deelnemers ontvangen een overzicht met de planning en data, overige informatie en de algemene voorwaarden.

Betaling

 • De betaling dient 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Buro Welzijn overgemaakt te zijn.
 • De investering voor trainingen zijn inclusief BTW, wanneer opdrachtgever een privépersoon betreft.
 • De investering voor trainingen, themabijeenkomsten en workshops zijn exclusief BTW en gemaakte onkosten, wanneer opdrachtgever een instelling of bedrijf betreft.

Annulering

 • Voor instellingen en bedrijven: bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de training/opdracht, is de opdrachtgever 50% verschuldigd van het overeengekomen opdrachttarief.
 • Voor deelnemers trainingen: bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de training, worden kosten van huur van trainingsruimte gedeeltelijk verhaald, d.w.z. wanneer ik een groepstraining organiseer in een trainingsruimte en deze groep bestaat uit 4 deelnemers, dan wordt ¼ deel van de kosten van huur v/d trainingsruimte voor gehele trainingsperiode in rekening gebracht. Voorbeeld: 10 lessen en 2 ouderavonden = 12 x € 40,= euro huur = € 480,= gedeeld door 4 deelnemers = € 120,=.
 • Uitzondering op deze regeling zijn uitsluitend geldig indien dit uitdrukkelijk tussen de deelnemer en Buro Welzijn schriftelijk is afgesproken en de deelnemer dit ook als zodanig kan overleggen. Het verzuim van trainingsdagen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.
 • In geval van overmacht van de kant van Buro Welzijn zal er in overleg een passende oplossing gezocht worden.
 • Indien het aantal inschrijvingen onvoldoende is behoudt Buro Welzijn zich het recht voor de training te annuleren, uit te stellen dan wel te combineren.

Geheimhouding

 • Buro Welzijn is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever aan derden, tenzij hier goedkeuring voor gegeven wordt.