Home   Sta Sterk op School

Sta Sterk op School

Sta Sterk op school 

Het programma ‘Sta Sterk op school’ is gebaseerd op de Sta Sterk training, die eind januari 2013 is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. De Sta Sterk op School is een sociale weerbaarheidstraining. Sociaal weerbaar zijn betekent dat je durft voor jezelf en een ander op te komen. Als er een pestprobleem speelt binnen een groep of klas vervult ieder kind een of meerdere rollen. Wij streven met Sta Sterk op School naar meer helpers in de klas. Kinderen die durven anderen op hun gedrag aan te spreken, wat maakt dat pestgedrag minder loont. Zo worden kinderen gestimuleerd om op een positieve manier een relatie aan te gaan.

Programma

‘Sta Sterk op School’ is een programma van 10 lessen van 1,5 uur voor een subgroep van maximaal 8 leerlingen uit een klas, bestaande uit buitenstaanders en slachtoffers.
Op basis van een vragenlijst, die wordt afgenomen in de groep, worden in samenspraak met de leerkracht de leerlingen voor het programma uitgekozen.
Er wordt gekozen voor deze subgroep om deze leerlingen de kennis en vaardigheden te leren waarmee zij een andere rol in de groep kunnen vervullen. Uit onderzoek blijkt dat buitenstaanders meestal wel willen ingrijpen bij pesten, maar het vaak niet doen, omdat zij niet weten hoe.

Inhoud training

‘Sta Sterk op School’ is ontwikkeld vanuit het perspectief dat kinderen een rol vervullen binnen een pestprobleem. De rollen binnen een pestprobleem hebben verschillende vaardigheden nodig om het pesten te kunnen stoppen. Het ene kind moet meer rekening leren houden met anderen, het andere mag meer zijn eigen mening vormen. Bij slachtoffers en buitenstaanders ligt de nadruk op het vergroten van de sociale weerbaarheid en het zelfvertrouwen. Weten wát je kan doen, hoé je dat doet en het ook dúrven.

Deze training heeft twee belangrijke doelen:

1)  de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten
2)  het oplossingsgericht denken en handelen van deelnemers te vergroten

Dit betekent dat ze het vertrouwen ontwikkelen dat ze bekwaam zijn om hun omgeving succesvol te beïnvloeden. Hierdoor leren slachtoffers en buitenstaanders effectiever reageren op pestgedrag waardoor de motivatie voor pestgedrag in de groep afneemt.

In de training staan vijf aandachtsgebieden centraal:

 • Lichaamstaal
  Leerlingen ontwikkelen weerbare lichaamstaal, zodat zij die gebruiken bij het opkomen voor zichzelf en een ander
 • Assertiviteit
  Leerlingen leren de vaardigheid om assertief in plaats van agressief of subassertief met anderen om te gaan.
 • Coping
  Leerlingen krijgen handvatten om beter om te gaan met gevoelens van boosheid, verdriet en angst. Hierdoor zijn zij vaker in staat om zichzelf en anderen te helpen.
 • Sociale informatieverwerking
  Leerlingen krijgen oefeningen om sociale informatie beter te interpreteren, hierdoor zijn zij vaker in staat een situatie juist in te schatten en problemen op te lossen.
 • Sociale vaardigheid
  Meedoen en omgaan met buitensluiten, en feedback geven en ontvangen, zijn twee belangrijke sociale vaardigheden die aan bod komen.

De deelnemers werken onder andere aan uitstraling en lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik, ademhaling, nee zeggen en eigen wil/mening uiten, zeggen waar je last van hebt, positief denken, meedoen en buitensluiten oplossen, omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden.

Praktische zaken

‘Sta Sterk op school’ omvat 10 lessen van 90 minuten. De leerkracht/mentor ontvangt les suggesties en –materiaal om tijdens of na de looptijd van de training te gebruiken in de hele groep. Leerlingen ontvangen een map met opdrachten om op school of thuis aan te werken. Daarnaast worden twee ouderbijeenkomsten aangeboden, voor de ouders van kinderen die Sta Sterk op school volgen. Dit om de ouders en de leerkracht te informeren over de training, de werkwijze en de materialen die worden ingezet, zodat zij hun kind effectiever kunnen ondersteunen in het leerproces. In de Sta Sterk training komen de geleerde vaardigheden steeds terug en worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat het nieuwe, weerbare gedrag er langzaam inslijpt. De huiswerkopdrachten helpen de deelnemer de nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk.

Om pesten in een school effectief aan te pakken is het nodig dat alle positieve krachten worden gebundeld. Het is belangrijk dat beroepskrachten up-to-date kennis hebben en handelingsbekwaam zijn als het om pesten gaat. Ook ouders kunnen een positieve rol spelen als zij meer weten over ‘wat te doen’ en samen met de school optreden. Het wordt daarom sterk aanbevolen om naast de Sta Sterk training aan een subgroep van de klas ook een workshop voor de leerkrachten en een themabijeenkomst voor alle ouders te organiseren.

Buro Welzijn biedt deze interventie in Noord Holland aan. U vindt op de plattegrond de overige trainers bij u in de buurt die graag bij u een programma Sta Sterk op School verzorgen.